برگزاری سمینار آلودگی هوای تهران در مدرسه


فعالیت های انجام شده در این سمینار و خلاصه ای از مطالب مطرح شده و همینطور بروشور های تهیه شده توسط بچه ها را در فایل های زیر ببینید.

گزارش سمینار

بروشور

با پوزش از آقای آهنین، پدر آروین، که نوشته ی ایشان به مجله نرسید در اینجا آن را منتشر می کنیم و از آقای آهنین به خاطر همراهی شان تشکر می کنیم.
” آلودگی هوا، دغدغه روزهای زمستانی همه ی اهالی تهران، اکنون چه زیبا توسط پسر دوازده سالمه من و هم کلاسی هایش به تصویر کشیده می شود.
پسر من مجری برنامه بود و هنگامی که مطالب را برای همگان ارائه می کرد، برق عجیبی درچشمانش  در بر میگرفت.  همه ی دوستانش هم کم وبیش این گونه بودند. گویی می خواستند با چشمانشان به ما بگویند: پدر مادر مادیگر بزرگ شده ایم. ما را گونه ای دیگر ببینید و به ما افتخار کنید.
اصلا چیزی از ترس و هیجان ناشی از حضور در مقابل جمع و استرس ناشی از بی تجربگی در وجود هیچ کدامشان ندیدیم. چیزی که مدتها، هنگامی که در سن دوازده – سیزده سا لگی بودم، مرا آزار می داد.
خدا را شکر می کنم که در محیطی که جناب آقای فاضلی و همکارانشان در مدرسه نور دانش بوجود آورده اند، شرایطی را بوجود می آورد که فرزند من و سایر فرزندانمان بتوانند پرواز کردن را بیاموزند. خدا را شاکرم/ ممنون.”
خرداد 1396 پدر آروین آهنین