بچه های بازی گوش، بچه های گوشی باز، از گذشته ی دور تا کنون