دریافت گواهینامه مقدماتی نجات غریق توسط آقای حسین راسخ


دانش آموز عزبز پایه ی اول، آقای حسین راسخ، دریافت گواهینامه مقدماتی نجات غریق درجه یک دانش آموزی را به شما تبریک می گوییم.

نوردانش

تصویر گواهی را اینجا ببینید