اردوی کلاس دوم الف، پارک راه فدک


در روز شنبه 95/7/19دانش اموزان کلاس دوم به همراه اموزگار خود به پارک راه فدک رفتند ، دانش اموزان ضمن به کارگیری تمام حواس خود مشاهدات خود را یادداشت کردند و گزارشی از مشاهدات خود تهیه کردند و برای دوستان خود خواندند ، انها در پایان اردو به تفریح و شادی نیز پرداختند ، رعایت نظم و قوانین ، مراقبت از محیط زیست ، احترام به دوستان ، شور و نشاط ، استفاده از تمام حواس برای مشاهده ، نکته برداری و گزارش نویسی از اهداف این اردو بود .

 

تصاویر