مانور سراسری زلزله


مانور آمادگی در برابر زلزله در تاریخ 15 آذر بین ساعت 10-10:30 اجرا شد

تصاویر