آخرین اخبار دوره ابتدایی


تکالیف هفته دوره ابتدایی

  • کلاس اول
  • کلاس دوم الف
  • کلاس دوم ب
  • کلاس سوم الف
  • کلاس سوم ب
  • کلاس چهارم
  • کلاس پنجم الف
  • کلاس پنجم ب
  • کلاس ششم الف
  • کلاس ششم ب

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهشنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهشنبهیک شنبهدو شنبه
سه شنبهچهار شنبهشنبهیک شنبه


علوم

ارزشیابی علوم درس های ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) فردا دوشنبه 96/3/1 برگزار می شود . ارزشیابی علوم درس های ( 7 و8 و 9 و 10و 11 و 12 و 13 و 14 ) هفته اینده دوشنبه 96/3/8 برگزار می شود .


دو شنبه
سه شنبهچهار شنبهشنبهیک شنبه


علوم

ارزشیابی علوم درس های ( 7 و8 و 9 و 10و 11 و 12 و 13 و 14 ) هفته اینده دوشنبه 96/3/8 برگزار می شود .


دو شنبهسه شنبهچهار شنبهشنبه


اجتماعی

فردا ارزشیابی اجتماعی گرفته می شود برای هیج درسی تکلیف ندارند فقط اجتماعی کار شود


یک شنبه


دو شنبه


ریاضی

صفحه ی147 کتاب انجام شود.


ادبیات فارسی

برای ارزشیابی چهار شنبه فارس تمرین شود.


سه شنبه


چهار شنبه


شنبه


اجتماعی

فردا ارزشیابی اجتماعی گرفته می شود برای هیج درسی تکلیف ندارند فقط اجتماعی کار شود.


یک شنبه


دو شنبه


علوم

.برای ارزشیابی جهارشنبه علوم کار شود.


سه شنبه


چهار شنبه


شنبه


اجتماعی

فردا ارزشیابی اجتماعی گرفته می شود برای هیج درسی تکلیف ندارند فقط اجتماعی کار شود


یک شنبه


دو شنبه


علوم

برای ارزشیابی جهارشنبه علوم کار شود.


سه شنبه


چهار شنبه


شنبه


ریاضی

از کتاب اسفندیار صفحه های 33 تا 38 انجام شود.برای ارزشیابی، ریاضی تمرین شود


یک شنبه


دو شنبه


ریاضی

برای ارزشیابی سه شنبه سوالهای اسفندیار تمرین شود.


سه شنبه


چهار شنبهشنبه


ریاضی

از کتاب اسفندیار صفحه های 33 تا 38 انجام شود.برای ارزشیابی، ریاضی تمرین شود.


یک شنبه


دو شنبه


ریاضی

برای ارزشیابی سه شنبه سوالهای اسفندیار تمرین شود.


سه شنبه


چهار شنبه