توصیه های آموزشی


 مشق شب را شیرین کنیم : عنوان کتابی است که معاون آموزشی خانم شعبانی برای برنامه ریزی بهتر  جهت انجام تکالیف فرزندانتان و ایجاد انگیزه و تمرکز در آنها به شما معرفی میکند.

 جمله ای از این کتاب : انجام مشق شب و آمادگی قبل و پس از درس ، باید از اول جای محکمی در برنامه روزانه کودکتان داشته باشد. قدرت تمرکز در افراد متفاوت است. هر کودکی می تواند حواسش را جمع کند و فقط در زمان محدودی روی موضوعی تمرکز داشته باشد.

چند جلد از این کتاب در کتابخانه مدرسه موجود می باشد. شما می توانید با مراجعه به کتابخانه و امانت گرفتن این کتاب ، بهره کامل را از آن ببرید.

IMG_5827