خبرنامه دانش آموزی


این خبرنامه کارمشترک کلاس پژوهش و تفکر و کلاس کامپیوتر است که توسط دانش آموزان کلاس ششم متوسطه در حال انجام است.

در این خبرنامه دانش آموزان باید مطالب و اخبار مربوط به مدرسه را در طول هفته جمع کرده و آن را در نرم افزار publisher در زنگ کامپیوتر تایپ کرده و در قالب یک روزنامه به خبرنامه خود اضافه نمایند. از اهداف این خبرنامه می توان ، توجه دانش آموزان به اتفاقاتی که در مدرسه می افتد ، توانایی تنظیم و هماهنگی بین این اخبار ، انجام کارگروهی و آموزش نرم افزار مفید publisher را نام برد. امیدواریم بتوانیم این اهداف را تحقق بخشیم. 

لازم به ذکر است که این خبرنامه ها به محض آماده شدن به چاپ می رسد و در اختیار دیگر دانش آموزان قرار می گیرد.