آخرین اخبار دوره اول متوسطه


تکالیف هفته دوره اول متوسطه

  • کلاس هفتم
  • کلاس هشتم
  • کلاس نهم

شنبه


فناوری

2/16 کار کارگاهی انجام شد - تکلیف جلسه آینده :


فارسی

2/16 مرور لغات و پرسش نهایی از لغات پایان کتاب - تکلیف جلسه آینده : حفظ اعلام پایان کتاب


ریاضی

2/16 تمرین صفحه ی 120 کتاب درسی و کوییز معادله و دوره مفهوم احتمال - تکلیف جلسه آینده :


یک شنبه


علوم

2/17 تدریس - تکلیف جلسه آینده : جواب آزمون و آزمون فصل 15


پیام های آسمانی

2/17 تدریس درس 13 از صفحه 135 الی 142 - تکلیف جلسه آینده : تمرینات 140


قرآن

2/17 درس 11 از صفحه 96 تا 103 - تکلیف جلسه آینده : تمرینات صفحات 98 و 99 و 101 و 102


دو شنبه


ریاضی

2/18 برگه کار برای احتمال و جمع بندی احتمال - تکلیف جلسه آینده : کوییز جبر


اجتماعی

2/18 تدریس درس 22 - تکلیف جلسه آینده : کوییز از درس 22


زبان

2/18 آزمون و Fresh Read- تکلیف جلسه آینده : آزمون Reading & speaking


سه شنبه


عربی

2/19 تدریس تا آخر کتاب - تکلیف جلسه آینده : امتحان مکالمه و روخوانی و حل تمرینات خیلی سبز


علوم

2/19 تدریس تا آخرکتاب - تکلیف جلسه آینده : حل آزمون نمونه پایان سال


پیام

2/19 تدریس تا پایان کتاب - تکلیف جلسه آینده :


قرآن

2/19 حل تمرینات صفحات 98 و 99 و 101 و 102 و 104 و 105 - تکلیف جلسه آینده :حل تمرینات صفحات 106و 107


چهار شنبه


اجتماعی

2/20 کتاب کامل شد و دوره دروس گذشته انجام شد - تکلیف جلسه آینده: دوره دروس قبلی


فارسی

2/20 دوره دروس قبلی - تکلیف جلسه آینده : آزمون کل کتاب


ریاضی

2/20 دوره مطالب گذشته - تکلیف جلسه آینده :


شنبه


فناوری

2/16 انجام کار کارگاهی و


فارسی

2/16 مرور لغات و پرسش نهایی از لغات پایان کتاب - تکلیف جلسه آینده : حفظ اعلام پایان کتاب


ریاضی

2/16 برگه کار 65 و معرفی وتر در دایره و تمرین های کتاب - تکلیف جلسه آینده : آمادگی برای کوییز آمار و دایره


یک شنبه


علوم

2/19 تدریس تا صفحه 144 و مرور فصل های 1 تا 8 - تکلیف جلسه آینده : حل آزمون 13


پیام های آسمانی

2/19 تدریس درس 15 از صفحه 120 تا 127 - تکلیف جلسه آینده : تمرین صفحه 124


قرآن

2/19 پاسخ گویی به تمرینات صفحات 114 و 115 و 117 و 118 - تکلیف جلسه آینده : قرائت قرآن از کل کتاب برای امتحان شفاهی


عربی

2/19 2/19 مرور دروس گذشته - تکلیف جلسه آینده : امتحان مکالمه و روخوانی و حل تمرینات خیلی سبز


دو شنبه


ریاضی

2/18 برگه کار برای زاویه محاطی و تدریس زاویه محاطی - تکلیف جلسه آینده: آمادگی برای کوییز آمار و احتمال


زبان

2/18 برگزاری آزمون و Fresh Read - تکلیف جلسه آینده : آزمون Listening & speaking


اجتماعی

2/18 تدریس درس 24 و مرور دروس گذشته - تکلیف جلسه آینده : کوییز از درس 24


سه شنبه


عربی

2/19 تدریس تا پایان کتاب و مرور دروس گذشته - تکلیف جلسه آینده : امتحان مکالمه و روخوانی و حل تمرینات خیلی سبز


علوم

2/19 تدریس تا صفحه 144 و مرور فصل های 1 تا 8 - تکلیف جلسه آینده :حل آزمون 13


پیام های آسمانی

2/19 مرور دروس گذشته - تکلیف جلسه آینده :


قرآن

2/19 پاسخ گویی به تمرینات صفحات 114 و 115 و 117 و 118 - تکلیف جلسه آینده : قرائت قرآن از کل کتاب برای امتحان شفاهی هفته آینده


چهار شنبه


اجتماعی

2/20 تدریس کل کتاب انجام شد - تکلیف جلسه آینده : دوره دروس قبلی


فارسی

2/20 دوره مطالب و مباحث قبلی ادامه داده شد - تکلیف جلسه آینده : آزمون کل کتاب


ریاضی

2/20 دوره مطالب قبلی - تکلیف جلسه آینده : ادامه دوره مطالب قبلی


شنبه


فناوری

2/16 انجام کار کارگاهی


فارسی

2/16 مرور لغات و پرسش نهایی از لغات پایان کتاب - تکلیف جلسه آینده : حفظ اعلام پایان کتاب


ریاضی

2/16 - تکلیف جلسه آینده :


یک شنبه


علوم

2/17 تدریس تا صفحه 162 و پرسش و پاسخ کلاسی - تکلیف جلسه آینده : جواب آزمون 12 سوالات نهایی


پیام های آسمانی

2/17 حل نمونه سوالات امتحان نهایی - تکلیف جلسه آینده :


قرآن

2/17 حل تمرینات 116 و 117 - تکلیف جلسه آینده :


دو شنبه


ریاضی

2/18 حل نمونه سوال امتحان نهایی استان های مختلف - تکلیف جلسه آینده :


زبان

2/18 برگزاری آزمون و Fresh Read - تکلیف جلسه آینده : آزمون Listening & Speaking


اجتماعی

2/18 تدریس درس 24 و مرور دروس قبلی - تکلیف جلسه آینده : کوییز از درس 24


سه شنبه


عربی

2/19 - تکلیف جلسه آینده : امتحان مکالمه و روخوانی و حل تمرینات خیلی سبز


علوم

2/19 تدریس تا پایان کتاب و آزمون از فصل آخر کتاب به صورت گروهی - تکلیف جلسه آینده : حل نمونه آزمون پایان سال


پیام های آسمانی

2/19 مرور دروس گذشته - تکلیف جلسه آینده :


قرآن

2/19 پاسخ گویی به تمرینات صفحات 116 و 117 و 119 و 120 - تکلیف جلسه آینده : قرائت قرآن از کل کتاب برای امتحان شفاهی هفته آینده


چهار شنبه


فارسی

2/20 دوره مطالب گذشته ادامه داده شد - تکلیف جلسه آینده : ادامه دوره مطالب قبلی


ریاضی

2/20 دوره مباحث قبلی - تکلیف جلسه آینده : ادامه دوره مطالب


اجتماعی

2/20 دوره مطالب گذشته - تکلیف جلسه آینده : ادامه دوره مطالب قبلی